Tugiteenused lasteaias, kontaktid

 Viljandi Lasteaias Männimäe töötavad laste heaks 

01.01.2018 alustas tööd Viljandi Päevakeskuse laste ja perede tugikeskus, mis on Viljandi linna nõustamisalane kompetentsikeskus.Tugikeskuses töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid.

Infot tugispetsialistide kohta saab laste ja perede tugikeskuse juhatajalt: SIIRI KRUUSE - siiri.kruuse@viljanditugikeskus.ee, tel.: +372 5072427

 

 

Viljandi Lasteaias Männimäe töötavad tugikeskuse spetsialistid:

Logopeed TAIMI LUURI 

Logopeedilise töö eesmärk lasteaias on laste kõne- ja häälduspuuete ennetamine, leevendamine või kõrvaldamine. 

Logopeedi ülesanneteks on: 

 • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine;
 • häälikuseade ja kõnearenduslike tegevuste läbiviimine;
 • lapse kõne ja tunnetustegevuse (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arendamine;
 • lastevanemate ja õpetajate nõustamine.

Logopeediline abi toimub individuaalselt või väikestes gruppides. 

 

Eripedagoogid:

 • Eripedagoog/ logopeedi assistent HELEKEN HEINSALU  
 • Eripedagoog KERSTI PUUSILD 
 • Eripedagoogi assistent KERSTI RAIDSALU 
 • Eripedagoogi assistent KATRIN PETERS 

Männimäe lasteaias tegutseb lisaks tavarühmadele ka üks kehapuuetega laste rühm ja kolm tasandusrühma.
Erirühmades toimub logopeediline/ eripedagoogiline töö intensiivsemalt, lapsed saavad individuaalset abi 3-4 korda nädalas, lisaks toimub metoodiline tegevus ja korrektsioon rühmas.

Lasteaias töötava eripedagoogi tööülesanneteks on:

 • laste erivajaduste väljaselgitamine õppeaasta alguses;
 • tööplaani koostamine tööks erivajadustega lastega;
 • eesmärkide seadmine lähtuvalt lapse vajadustest;
 • individuaalne töö lastega tunnetustegevuse ja kõnearengu toetamiseks;
 • mänguoskuste kujundamine;
 • sotsiaalsete oskuste kujundamine;
 • rühmaõpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja toetamine;
 • individuaalsete arengukavade koostamine koos rühmaõpetajatega;
 • arenguvestlustel osalemine (nende vanematega, kelle laps saab eripedagoogilist abi);
 • osalemine rühmakoosolekutel;
 • vähemalt kuus korra tagasiside andmine lapsevanemale ja rühmaõpetajale lapse arengu kohta;
 • lasteasutuse juhtkonnaga koostöö tegemine;
 • lähtumine Eesti Vabariigi poolt kehtestatud isikuandmete kaitse seaduste kõigist paragrahvidest ja oma töös konfidentsiaalsuse tagamine.

 

Vajadusel on võimalik pöörduda Viljandimaa Rajaleidja keskuse poole.

 

Tugiisik

Tugiisiku teenuse sihtgrupiks on erivajadusega (sh käitumishäirega) laps, kes vajab lasteaias viibides pidevat abi ja/või järelvalvet. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema, on vajadusel lapsele täiskasvanud saatjaks. Eesmärgiks on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine ning lapse toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.

 

Eesti keele õpe muukeelsetele lastele

Eesti keele õpe muukeelsetele lastele toimub rühmaõpetaja poolt igapäeva tegevuste käigus.

print